גילוי נאות ייעוץ למימון עסקי

חברת נובה דוגלת בעבודה משותפת עם כל לקוח ונציגיו. שירותי הייעוץ העסקיים והפיננסיים של החברה מתבצעים בשקיפות מלאה, תוך התנהלות תקינה, מוסדרת ומתועדת:

לפני חתימתך על הסכם למתן שירות ייעוץ פיננסי  (“ההסכם”) הרינו לידע אותך בדבר פרטים אלו:

  1. תכונותיו העיקריות של השירות, כמפורט בהסכם, הן הכנת ובניית שאלון כלכלי ופיננסי ייחודי ו/או תכנית עסקית אישית וייחודית לנתוני הלקוח (או העסק) ופירוט מרכיביהם ו/או הכנת התיק לצורך הגשת בקשת הלוואה לקרנות המימון בערבות המדינה ו/או לגופי המימון המוסדיים ו/או ליווי בהליך קבלת ההלוואה ו/או מתן קורס דיגיטלי לניצול הפוטנציאל העסקי על גבי התקן נייד, ככל הדרוש- בהתאם לבחירתך כמפורט בהסכם.
  2. מחירו הכולל של השירות ופירוט מרכיבי התשלום ותנאיו- מפורטים בסעיפים 5 ו- 6 להסכם (על סעיפי המשנה שלהם), אולם מובהר כי החברה גובה את שכה”ט בגין שירותיה מראש ובמעמד חתימת ההסכם ומובהר כי שכה”ט של החברה אינו מותנה בתוצאות כלשהן ו/או בגיוסה של הלוואה ו/או אשראי כלשהם.
  3. מועד מתן השירות הוא עד 180 ימי עסקים מהעברת מלוא המסמכים הדרושים כמפורט בהסכם (ובתוך פרק זמן זה אף ישלחו אליך השאלון הייחודי ו/או התכנית העסקית).
  4. הרינו לידעך כי בהתאם להסכם, אין כל אחריות או התחייבות של נותנת השירותים לקבלת ההלוואה בפועל ו/או השגת אישור עקרוני בתנאים כאלה או אחרים (לרבות משך ההלוואה ו/או הריבית בגין ההלוואה) וכי מתן ההלוואה ו/או השגת האישור העקרוני ותנאיהם כפופים לשיקול דעת הגורם המממן, לרבות האפשרות כי הגורם המממן ידרוש כבטוחה למתן האשראי המצאת ערבים ו/או בטחונות אחרים, להנחת דעתו של הגורם המממן, בסך אשר לא יפחת מ- 25% מגובה ההלוואה שתאושר ככל ותאושר.
  5. הרינו לידעך כי ניתן להגיש בקשה למתן אשראי לאיזו מהקרנות לסיוע לעסקים שבערבות המדינה באופן עצמאי ו/או באמצעות יועצים מטעמו, וכי השימוש בשירותיו של נותן השירותים אינו מבטיח קבלת הלוואה ו/או אשראי כלשהם ואינה מגדילה את הסיכוי לאישור הלוואה ו/או אשראי כלשהם.
  6. הרינו לידעך כי תנאי למתן הלוואה כלשהי הוא כי יש באמצעותך המקורות להחזר ההלוואה (לרבות באמצעות התשלומים שיקבעו ע”י הגורם המממן על שיעור הריבית שיקבע בהם) ממקורותיך העצמיים וכי נותנת השירותים אינה יכולה לאמוד ו/או להעריך את כושר ההחזר שלך. כן ניידעך כי אי פרעונה של ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים ו/או הליכי הוצאה לפועל  ו/או כל סנקציה אשר תיקבע ע”י הגורם הממן בהתאם לתנאי ההלוואה שתינתן ככל ותינתן.
  7. בהתאם להסכם- תוכל להודיע לנותנת השירותים על ביטולו של ההסכם, בכתב, תוך 14 יום ממועד חתימתו ובמקרה זה יושב לך הסך ששולם על ידך בניכוי עלותה של הכנת התכנית העסקית ו/או השאלון הכלכלי הייחודי כמפורט בהסכם וזאת תוך 35ימי עסקים מיום שתודיע לחברה על ביטול ההסכם.
  8. ככל ותשלום שכ”ט נותנת השירותים המפורט בהסכם יעשה באמצעות כרטיס אשראי ותבקש מנותנת השירותים לפרוס חיוב זה על פני מספר תשלומים, יעשה הדבר בכפוף לאישור חברת האשראי שלך ובהתאם למסגרת האשראי שלך למול חברת האשראי שלך ואין נותנת השירותים אחראית לפריסה כאמור.

מובהר בזאת כי תרגומו של מסמך זה נעשה ככלי עזר וכי בכל מקרה של חוסר התאמה בין נוסח המסמך בעברית ובין נוסחו המתורגם, יהיה הנוסח הקובע: עברית.

אנחנו מאחלים לך המשך שיתוף פעולה פורה,

צוות החברה

נגישות