handshake-2056023_640
גילוי הנאות: החברה דוגלת בעבודה משותפת עם כל לקוח ונציגיו. שירותי הייעוץ העסקיים והפיננסיים של החברה מתבצעים בשקיפות מלאה והוגנות כלפי הלקוח ונציגיו. שירותי החברה כוללים הכנתה של תכנית עסקית מותאמת אישית ללקוח או לעסקו, תוך פירוט נרחב של מרכיבי העסק וצרכיו. וכן, הכנת תיקו של הלקוח להגשת בקשות להלוואות מגורמי המימון השונים. רכיבי התשלום ותמחור השירות מוצגים בהסכם ההתקשרות. למען הסר ספק, מובהר כי החברה גובה את שכר טרחתה מראש (בהתאם להסכם ההתקשרות) וכי שכה"ט אינו מותנה בתוצאות ואינו מבוסס על קבלת מימון כלשהו בפועל, עניין אשר מצוי בשיקול דעתו הבלעדית של הגורם המממן. שירותי החברה ניתנים תוך 180 ימים מיום העברת מלוא המסמכים הדרושים מאת הלקוח וכמפורט בהסכם ההתקשרות. החברה אינה מתחייבת או אחראית להשגת מימון כלשהו ו/או לתנאיה של הלוואה כלשהי שתינתן ע"י גורמי המימון, וההחלטה באם לאשר את מתן ההלוואה ואת תנאיה כפופים לשיקול דעתו של הגורם המממן ושלו בלבד (לרבות ביחס לבטחונות אשר יכול וידרשו ע"י הגורם המממן). תנאי ביטול הסכם ההתקשרות עם החברה, הם כמפורט בהסכם ההתקשרות ואלו מאפשרים ביטולו של הסכם ההתקשרות בהודעה בכתב אשר תימסר לחברה תוך 14 ימים מיום חתימת הסכם ההתקשרות ובמקרה זה תשיב החברה ללקוח את שכר הטרחה ששולם בניכוי עלות השירותים שניתנו עד למועד הביטול (כמפורט בהסכם ההתקשרות).

    נגישות