הריני לאשר באמצעות מתן שמי, מספר הזהות שלי ומספר חשבון הבנק בו מתנהלת המשכנתא שלי, ובאמצעות אישורי מטה את האמור להלן:

  1. כי אני מסמיך את החברה ו/או מי מנציגיה לעיין בכל מידע הקשור ביחס אלי ו/או אל חשבון הבנק בו מתנהל חשבון המשכנתא על שמי לרבות, אך לא רק, לקבל מכל מקור שהוא ו\או מכל בנק או תאגיד בנקאי ו\או כל מאגרי המידע של הבנק כולל מידע לגבי יתרות המשכנתא שעל שמי ו/או צו עיקול שהתקבלו בבנק ו\או דו”חות אשראי בהתאם לחוק נתוני אשראי תשס”ב 2002 ו/או כל מידע שיש בידי הבנק או כל תאגיד בנקאי אחר ו\או מכל מקור שהוא, ואשר יראה לחברה כדרוש לבקשת מחזור המשכנתא ו/או נטילת משכנתא ו/או לצורך אימות הפרטים המפורטים בה (להלן ביחד: “המידע“).
  2. כי אני מסכים שהחברה תעשה שימוש במידע שיתקבל עלי או בנוגע אלי לצורך קבלת החלטות עסקיות הקשורות אלי וכי המידע שיתקבל בענייני ישמר בחברה לתקופת זמן מינימלית בת (חמש) 5 שנים. 
  3. כי אני מצהיר במפורש שהעיון במידע שהתקבל בענייני ע”י החברה יכול ויעשה ע”י מתן הרשאה לחברה (באמצעות קוד המשתמש והסיסמא האישיים שלי בחשבוני בבנק ו/או באמצעות כל אמצעי זיהוי אחר אשר יאפשר את העיון במידע ע”י החברה (להלן: “ההרשאה“) ובלבד ומתן ההרשאה כאמור יהיה מוגבל לעיון במידע.
  4. אני מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו\או מי מטעמה בקשר למידע ו/או לעיון במידע ו/או בקשר למתן ההרשאה לחברה ו/או בקשר לשמירת המידע כאמור ו/או התוצאות הנובעות מהאמור לעיל. 
  5. למען הסר כל ספק, הנני מוותר על זכויותיי לסודיות ו\או לאחריות החברה ביחס למידע שיתקבל בענייני והמפורט לעיל, על פי כל הסכם, נוהג בנקאי ו/או דין לרבות חוק הגנת הפרטיות התשמ”א – 1980 ,ו/או כל חוק אחר ואני מקבל על עצמי את האחריות לנזקים העלולים להיגרם לי עקב מסירת המידע מכל סיבה שהיא ומאשר כי אין לי ולא יהיו לי כל טענה ו\או דרישה ו\או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעם החברה וככל ותוגש בשמי או מטעמי תביעה כנגד החברה ו\או מי מטעמה בעניין זה הריני מאשר ומסכים בזאת כי תביעה זו תדחה על הסף בהסכמה וללא צו להוצאות.נגישות