גילוי נאות ייעוץ משכנתא

חברת נובה דוגלת בעבודה משותפת עם כל לקוח ונציגיו. שירותי הייעוץ של החברה מתבצעים בשקיפות מלאה, תוך התנהלות תקינה, מוסדרת ומתועדת:

לפני חתימתך על הסכם למתן שירות ייעוץ פיננסי  (“ההסכם”) הרינו לידע אותך בדבר פרטים אלו:

  1. תכונותיו העיקריות של השירות, כמפורט בהסכם, הן בניית תמהיל מיטבי ופירוט מרכיביו ו/או קבלת אישור עקרוני למחזור המשכנתא או נטילתה ו – בהתאם לבחירתך כמפורט בהסכם.
  2. מחירו הכולל של השירות ופירוט מרכיבי התשלום ותנאיו- מפורטים בסעיפים 5 ו- 6 להסכם (על סעיפים המשנה שלהם).
  3. מועד מתן השירות הוא עד 180 ימים מהעברת מלוא המסמכים הדרושים כמפורט בהסכם.
  4. הרינו לידעך כי בהתאם להסכם, אין כל התחייבות של נותנת השירותים לקבלת ההלוואה בפועל ו/או השגת אישור עקרוני בתנאים כאלה או אחרים (לרבות ביחס לריביות הקשורות בהלוואה ו/או ההחזר החודשי בגינה ו/או הבטוחות הדרושות לצורך העמדתה) וכי השגת האישור העקרוני ותנאיו כפופים לשיקול דעת הגורם המממן כמפורט גם בסעיף 4 (על סעיפי המשנה בו).
  5. מובהר בזאת כי עלותו של התמהיל המיטיבי מפורטת בסע’ 6.1 להסכם וכי עם הצגת התמהיל המיטבי בפניך לא תהא זכאי להחזר שכה”ט הקבוע בסע’ 5 BASIC להסכם בכל מקרה שהוא.
  6. עוד מובהר כי ככל ונותנת השירותים לא תצליח לספק ללקוח אישור עקרוני כמפורט בסע’ 4.1 ו- 6.7 להסכם, יושב ללקוח שכה”ט המפורט בסע’ 5 OPTIMUM להסכם ובתנאים הנקובים בסע’ 6.6 להסכם.
  7. מובהר כי החברה משקיעה מאמצים ותשומות רבות בהכנתו של תיק הלקוח ובהגשתו לבנק ו/או למוסדות פיננסיים ומשכך ככל ויבקש הלקוח להפסיק את הטיפול בעניינו או לבטל את ההסכם בכל שלב לאחר חתימתו, תהא החברה זכאית לפיצוי מוסכם בשיעור של מלוא שכה”ט המפורט בסע’ 6.1 , ללא כל הוכחת נזק שהיא, וזאת בהתחשב במשאבים שהוקצו ע”י החברה בטיפול בלקוח ובאבדן ההזדמנויות העסקי שנגרם לחברה.
  8. למען הסר ספק מובהר בזאת כי אישור עקרוני משמעו קבלת תשובה חיובית מהגורם הממן ו/או המאשר, אליו תפנה החברה בעניינו של הלקוח, בדבר זכאותו של הלקוח ליטול את ההלוואה ו/או חלקה ו/או אישור עקרוני למחזורה של משכנתא קיימת. מובהר בזאת כי הגורם המממן ו/או המאשר רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי להציב כל תנאי ו/או בטוחה אשר ידרש הלקוח להציג לצורך קבלת ההלוואה וכי הגורם המממן לבדו יקבע את יתר תנאי הלוואה לרבות שיעור הריבית, שיעור ההחזר החודשי, משכה של ההלוואה וכל קביעה אחרת ביחס לאיזה מתנאי ההלוואה. הלקוח מאשר ומצהיר בזאת כי אין ולא תהיינה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלשהי מאת החברה ביחס לתנאי הלוואה ו/או הבטוחות שאפשר וידרש ליתן כתנאי לקבלתה של ההלוואה ולצרכי הסכם זה די כי ניתן אישור עקרוני כאמור בסעיף זה ובסעיף 4.1 לעיל, על מנת והחברה תהא זכאית למלוא שכה”ט הנקוב בסע’ 6.1.
  9. ככל ותשלום שכ”ט החברה המפורט בהסכם נעשה באמצעות כרטיס אשראי והלקוח יבקש לפרוס חיוב זה על פני מספר תשלומים, יעשה הדבר בכפוף לאישור חברת האשראי של הלקוח ובהתאם למסגרת האשראי של הלקוח למול חברת האשראי שלו ואין נותנת השירותים אחראית לפריסה כאמור.

אנחנו מאחלים לך המשך שיתוף פעולה פורה,

צוות החברה.

נגישות